شرط تکی

 

 شرطی که با انتخاب یک بازی انجام می شود. این نوع شرط ساده ترین شکل شرط است که شما با انتخاب گزینه مورد نظرتان و تعیین مبلغ شرط، پیش بینی خود را انجام می دهید.


انتخاب شرط تکی با نسخه موبایل. 
 

 

 

 

     انتخاب شرط تکی با نسخه کامپیوتر